Hyantis Marble (Euchloe hyantis)

Bob Scott

Sierra Vista, Arizona

02-27-99